Účetnictví­

Pro tuzemské obchodní společnosti

 • akciové společnosti
 • veřejné obchodní společnosti
 • společnosti s ručením omezeným

Pro fyzické osoby

 • osoby samostatně výdělečně činné
 • sdružení podnikatelů
 • spolupracující osoby
 • podnikatele zapsané v obchodním rejstříku

Neziskové organizace

 • občanské sdružení
 • obecně prospěšná společnost
 • bytová družstva

Cílem účetnictví je podat úplný přehled o nákladech a výnosech
z hlediska stanovení daňového základu, podat věrnou informaci
o stavu a pohybu prostředků a zajistiti evidenci a ochranu majetku.

Nabídka:

 • převzetí prvotních dokladů
 • zpracování dokladů
 • členění účtové osnovy dle specifikace klienta
 • převzetí prvotních dokladů
 • zpracování dokladů
 • otevření účetních knih při zahájení podnikání
 • převedení zůstatků minulých období
  • zahajovací obratová předvaha
  • rozvaha
  • výsledovka
  • pokladní kniha
  • kniha pohledávek a závazků
  • inventární kniha dlouhodobého hmotného majetku
  • inventární kniha finančního majetku
  • inventární karty
  • kniha pro evidenci nepřímých daní
  • karta časového rozlišení výdajů
  • mzdové listy
  • kniha cenin
 • zaúčtování všech dokladů
 • zpracování mzdové agendy
 • zpracování agendy DPH
 • zajištění úhrad a kontaktu s bankou
 • zajištění kontaktu se správnou sociálního zabezpečení
 • zajištění kontaktu se zdravotními pojišťovnami
 • zastupování klienta při kontrolách a jednáních
  • na finančním úřadě
  • se správou sociálního zabezpečení
  • se zdravotními pojišťovnami
 • účetní a daňové poradenství
 • zpracování periodických daňových přiznání a přehledů včetně ročních zúčtování