O projektu

O Projektu

Název projektu ALVARIUM
Registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015367
Název programu:
Operační program Zaměstnanost
Název výzvy:
MAS České středohoří - Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání - 3.výzva

Datum zahájení činnosti projektu:  Datum ukončení projektu: 
1. 3. 2020 31. 12. 2021

 

Plán naplňování principů sociálního podniku

Pět principů sociálního podnikání

1)

Společensky prospěšný cíl

OSVČ jako zřizovatel sociálního podniku bude veřejně deklarovat plnění společensky prospěšného cíle sociálního podniku. Bude zveřejněno na webových stránkách podniku.

2)

Sociální prospěch

Žadatel bude v sociálním podniku zaměstnávat min. 30 % zaměstnanců z CS projektu. Zaměstnanec bude mít možnost participovat na rozhodovacích procesech podniku, a to účastí na společných poradách s vedoucím členem společnosti, kde se budou moci vyjadřovat k probíraným provozním tématům, případně tato témata navrhovat a spolurozhodovat o jejich řešení. Spolupracovníci mají právo se na společných poradách vyjadřovat k plánovaným reinvesticím do budování sociálního podniku a jeho dalších podnikatelských aktivit. Pracovníci budou seznámeni, jak jednat v souladu s posláním sociálního podniku a podle svých možností pomáhat při rozvoji sociální firmy. Podpora pracovníků bude probíhat dlouhodobě. V projektu se posílí specializace pracovníků, budou se trvale vzdělávat předáváním znalostí a zkušeností od manažera podniku, mistra pro CS.

 

Příprava

Bude probíhat pod vedením pana Musila Petra, jakožto zkušeného a pokrokového včelaře. Pan Musil nejen zaučí, ale také povede školení CS. První školení proběhne v měsíci březnu a poté budou následovat další školení CS, aby skupina byla připravena. Příprava bude probíhat formou workshopů, které budeme postupně nabízet i zájemcům z řad veřejnosti.

 

Zaučení

Zaučení bude také průběžně probíhat v terénu i dílně pod vedením manažera podniku, mistra pro CS.

 

Podpora

Pracovníkům z CS bude poskytována podpůrná pomoc nejen při zaučování v provozu, ale i po celou dobu jejich zaměstnání, a to formou psychosociálního a integračního poradenství, vzdělávání a formou podpůrné spolupráce. Psychosociální poradenství bude poskytovat projektový manažer, podporu v práci budou poskytovat zaměstnanci z necílové skupiny, zejména mistr pro CS. Budou se učit obsluhovat zařízení medárny, aby byla zaručena zastupitelnost všech provozních zaměstnanců. Integrační podporu bude CS poskytovat zejména mistr pro CS i všichni další zaměstnanci.

3)

Ekonomický prospěch

Podnik povede OSVČ který bude vybaven potřebnými pravomocemi umožňující samostatnost v rozhodování sociálního podniku. Případný zisk reinvestujeme minimálně z 51% zpět do podniku a to do rozvoje podniku po stránce technologické a prostorové a do zaměstnanců formou vzdělávání v potřebných kompetencích a dalších benefitů.

4)

Environmentální prospěch

Při zpracování suroviny, medu budeme postupovat v současnosti známými co nejšetrnějšími metodami, aby byla zachována co nejvyšší míra bio kvality. Budeme postupovat podle nastavených vnitřních pravidel pro podnikání v souladu s environmentálními principy. Plánujeme, že skleněné obaly na výrobky budou vratné a znovu použitelné, vratné obaly můžeme sbírat zpět v závozových místech v nejbližším okolí a při prodeji ze dvora. Zvolené technologie na zpracování jsou co nejvíce šetrné k obsahu všech prospěšných složek potraviny. Do medu již nepřidáváme žádné další suroviny ani přísady.

5)

Místní prospěch

V podniku budeme dbát na přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky:

  • přednostně budeme zaměstnávat pracovníky z místní komunity a nejbližšího okolí,
  • budeme přednostně využívat místní zdroje, a to zejména materiál pro výrobu pomůcek do úlů,
  • budeme rozvíjet spolupráci sociálního podniku s místními aktéry a místní komunitou. Při pořádání akcí, jarmarků, workshopů atd. Budeme nadále spolupracovat s pořadateli ALLFestu v Litoměřicích, zaměřeného na působení člověka a jeho vztahu k Zemi., kde se setkávají příznivci zdravého životního stylu z celého okolí i republiky.

Projekt je spolufinancován organizacemi:

Jiří Musil

IČ: 72576545

DIČ: CZ 72576545

Adresa:

Pohořanská 328

411 41 Žitenice

Tel.: +420 601 150 045
  +420 725 753 370
E-mail: info@alvarium.cz
   

Copyright 2020 - Alvarium.cz - Všechna práva vyhrazena

Tvůrce webu:

Webdesign: